Jedną z największych bolączek Cieszyna jest brak nowoczesnej inżynierii komunikacyjnej, w tym transportu publicznego. To będzie jedno z najpoważniejszych wyzwań dla burmistrza kolejnej kadencji. Komunikacja miejska musi być egalitarna, powszechnie dostępna dla wszystkich, niezależnie od miejsca zamieszkania czy statusu ekonomicznego.

DWM / Dosz Wiela Mosz

Pilotażowy system finansowania komunikacji miejskiej.

Opiera się on na trzech filarach: powszechnej dostępności, uwolnionej odpłatności (nie zwolnieniu z opłat) i wielowątkowym projekcie edukacyjnym. Powszechna dostępność zaspokojona zostanie poprzez dostępność tras i linii autobusowych oraz zaprojektowanie wymiany taboru, wraz z inwestycjami w tabor elektryczny (z zagwarantowaniem stacji ładujących, powszechnie dostępnych również dla innych użytkowników). Filar uwolnionej odpłatności sprowadza się do instalacji automatów wrzutowych drukujących i rejestrujących nabycie biletu. Uwolniona odpłatność to także nic innego jak dowolność opłaty za bilet (przy założeniu minimalnej stawki). W projekcie tym, posiadanie biletu pozostaje obowiązkowym atrybutem korzystającego z komunikacji miejskiej. 

Filar wielowątkowego projektu edukacyjnego zakłada zaś zbudowanie współodpowiedzialności za dobro miejskie (temu celowi ma służyć uwolniona odpłatność czy gwarowa, pełna nazwa systemu komunikacyjnego. Dla turystów zaś czytelna pozostanie nazwa w formie skrótu).

Źródła finansowania:

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, program: „System zielonych inwestycji – beze misyjny transport publiczny”
 • Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, pakiet dla miast średnich
 • Państwowy Fundusz Celowy, Fundusz Dróg Samorządowych

Pozostałe powinności

Współpraca z ościennymi gminami

Pozostałe powinności to współpraca z ościennymi gminami oraz powiatem w celu lepszego skomunikowania ich mieszkańców z Cieszynem publicznym transportem zbiorowym, inicjatywa wypracowania skutecznych form wpływu na jednostki organizacyjne innych struktur samorządu (Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych, Zarząd Dróg Wojewódzkich Województwa Śląskiego), w celu zwiększenia skuteczności wspólnych działań i konsekwentnej realizacji planu restrukturyzacji sieci komunikacyjnej w regionie, poprawa dostępności i jakości transportu przy uwzględnieniu między innymi potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej

Podstawa prawna: Art. 8. 1., ust. 2a Ustawy o samorządzie gminnym

Panel obywatelski

Sposób na demokratyczne podejmowanie decyzji w sprawach lokalnej społeczności.

Do zajęcia się danym tematem zaprasza się losowo wyłonioną, reprezentatywną grupę mieszańców, z uwzględnieniem kryteriów demograficznych, takich jak płeć, wiek, dzielnica czy poziom wykształcenia. Kluczowym elementem panelu obywatelskiego jest debata. Uczestnicy zapoznają się ze stanowiskami wszystkich przedstawicieli – urzędów, instytucji, organizacji pozarządowych, rad dzielnic, mieszkańców, ekspertów i innych osób, którzy są zainteresowane danym tematem . Paneliści mogą sami powoływać ekspertów. Efektem pracy panelu są rekomendacje w danym temacie, które odpowiadają na pytanie – jakie rozwiązanie jest najbardziej korzystne dla lokalnej społeczności? Rekomendacje panelu są wiążące.

Podstawa prawna: Zarządzenie Burmistrz Cieszyna na podstawie art. 5a ustawy o samorządzie gminnym

Młodzieżowa Rada Miejska

Ukonstytuowanie sprawnego narzędzia edukacji obywatelskiej przy Radzie Miejskiej w Cieszynie

Komisja Edukacyjna – budżet partycypacyjny przy Młodzieżowej Radzie Miejskiej dedykowany nauczycielskiej aktywności edukacyjnej.

Nauczyciele wnioskują o grant na prowadzenie aktywności edukacyjnej. Młodzieżowa Rada Miejska, w ramach Komisji Edukacyjnej, opiniuje wniosek i zwraca się do Rady Miasta o wydzielenie środków na finansowanie wskazanej aktywności edukacyjnej.

Podstawa prawna: Uchwała Rady Miejskiej na podstawie art. 5a ustawy o samorządzie gminnym

Cieszyński Ośrodek Kultury

Ukonstytuowanie rzeczywistej rady Programowej przy Cieszyńskim Ośrodku Kultury – Dom Narodowy

COK robimy?

Budżet partycypacyjny Przy Cieszyńskim Ośrodku Kultury

Istotą budżetu partycypacyjnego przy Cieszyńskim Ośrodku Kultury jest stworzenie rzeczywistego narzędzia wpływu na wydatkowanie budżetu Cieszyńskiego Ośrodka Kultury, przez aktywnych uczestników oferty ośrodka, aktywizowanie Rady Programowej jako ciała opiniodawczego, oraz zaangażowanie mieszkańców nie korzystających z propozycji COKu, poprzez wskazanie nowych możliwości uczestnictwa.

Podstawa prawna: Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/288/13 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 31 stycznia 2013 r. Statut Cieszyńskiego Ośrodka Kultury „Dom Narodowy”

Działania ekologiczne to strategiczna inicjatywa Rady Miejskiej i Burmistrza Cieszyna na najbliższe lata. Bez konsekwentnych, systemowych działań w tej dziedzinie nie da się myśleć o nowoczesnym, przyjaznym mieście. Proponujemy następujące rozwiązania:

 • Wskazanie, w drodze przetargu, punktu skupu, odpowiedzialnego za wykup paliw stałych, zabronionych uchwałą antysmogową;
 • Wykup od mieszkańców w/w paliw stałych;
 • Sprzedaż skupionego opału przedsiębiorstwom, których zaplecze technologiczne oraz uchwała sejmiku województwa śląskiego pozwala na spalanie w/w paliw (elektrociepłownie);
 • Za pozyskane środki zakup kompostowników dla mieszkańców domów jednorodzinnych, obciążonych wysokimi opłatami za wywóz bioodpadów;
 • Kontrola jakości paliw i kotłowni na terenie miasta przez Straż Miejską;

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1, art. 9 ust. 2, ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym, UCHWAŁA NR V/36/1/2017 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, U S T AWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Ten stary, najważniejszy trakt handlowy i turystyczny Cieszyna stoi przed największym kryzysem od czasu, kiedy zamknięto linię tramwajową. Zbliżające się otwarcie Galerii Stela oraz postępująca od lat degradacja ekonomiczna ulicy, nakazuje nam podjąć wszelkie działania, by przywrócić jej właściwe funkcje, nadając równocześnie nowych.

 • Podstawą naszych propozycji są przeprowadzone warsztaty z przedsiębiorcami związanymi bezpośrednio z traktem handlowym na ul. Głębokiej. Lista liczy ponad 40 zmian. Oto najważniejsze z nich:
 • Objęcie Śródmieścia Pierwszym cieszyńskim panelem obywatelskim;
 • Plan zagospodarowania przestrzennego dla Śródmieścia;
 • Park kulturowy w Śródmieściu ułatwiający zachowanie jego integralności i opieki konserwatorskiej;
 • Powołanie architekta miejskiego;
 • Konsekwentna polityka zagospodarowania przestrzennego;
 • Jednolity system informacji miejskiej;
 • Uproszczenie zasad i obniżenie cen najmu powierzchni pasa drogowego przeznaczonego pod ogródki restauracyjne;
 • Zapis w umowie najmu, nakazujący prowadzenie działalności kulturalnej wraz z konsultacją z jednostką administracyjną Urzędu Miejskiego, odpowiedzialną za inicjowanie działań kulturalnych i artystycznych;
 • Zmiana polityki czynszowej ZBM, w związku z specyficznymi warunkami mieszkaniowymi w Śródmieściu;
 • Zminimalizowanie ruchu kołowego w centrum miasta;
 • Likwidacja parkingów w centrum miasta;
 • Decentralizacja instytucjonalna i lokalizacyjna wydarzeń kulturalnych;
 • Nowoczesna toaleta miejska
 • Mapa 3d dla osób z dysfunkcjami wzroku;

Tylko na przestrzeni dwóch tygodni zebraliśmy poniższe uwagi, które muszą znaleźć się w polityce projektowania rozwiązań problemów miejskich:

 • Inwentaryzacja braków w infrastrukturze drogowej, z udziałem pracowników Miejskiego Zarządu Dróg, Wydziału Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz właściwych Komisji Rady Miejskiej Cieszyna (inwentaryzacja w formie otwartego spotkania z mieszkańcami dzielnicy, której problemy dotyczą);
 • Plan, wraz ze szczegółowym harmonogramem, uzupełniania braków w infrastrukturze drogowej przyjęty w formie Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna, wraz ze wskazaniem źródeł finansowania (źródła finansowania wskazują: Miejski Zarząd Dróg oraz Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie);
 • Inicjatywa odnowienia schodów i chodnika na ul. Hażlaskiej, należącej do kategorii dróg powiatowych (niezbędna współpraca merytoryczna i finansowa z zarządcą drogi, Starostwem Powiatowym);
 • Inicjatywa remontu ul. Frysztackiej (ze szczególnym uwzględnieniem odcinka od numeru 1 do numeru 7), należącej do kategorii dróg powiatowych (niezbędna współpraca merytoryczna i finansowa z zarządcą drogi, Starostwem Powiatowym);
 • Remont ul. Majowej;
 • Remont ul. Zamarskiej wraz z natychmiastowym uruchomieniem komunikacji miejskiej na odcinku co najmniej do ROD Złocień;
 • Strategiczne umowy partnerskie z organizatorami najważniejszych wydarzeń artystycznych związanych z Cieszynem (min. Kino Na Granicy, Międzynarodowy Festiwal Teatralny „Bez Granic”, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Wokalnej „Viva il Canto”);
 • Stałe, konsekwentne wspieranie działalności statutowej samorządowej instytucji kultury „Zamek Cieszyn” (na podstawie § 12., pkt. 2 Załącznik do uchwały XXVII/282/12 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie: nadania statutu instytucji kultury „Zamek Cieszyn”);
 • Restrukturyzacja organizacyjna Teatru im. Adama Mickiewicza Cieszynie; 
 • Animowanie i wsparcie oferty Cieszyna dla innych organizatorów wydarzeń artystycznych;
 • Inicjatywa zmian w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego Cieszyna;
 • Inicjatywa programu „Drzewa przeciw upałom” (strategicznego planu zazieleniania miasta w celu uchronienia mieszkańców przed skutkami silnych upałów);
 • Inwentaryzacja stanu cieków wodnych na terenie Cieszyna;
 • Skuteczne działania w celu podnoszenia atrakcyjności turystycznej Cieszyna, ze szczególnym uwzględnieniem wartości przyrodniczo-ekologicznych Cieszyna;
 • Inicjatywa budowy kanalizacji ściekowej w rejonie Boguszowic (ul. Łanowa, Sarnia, Dzika, Gajowa;
 • Inicjatywa budowy oświetlenia na ul. Łanowej;
 • Skuteczna kontrola, wszystkimi dostępnymi narzędziami (Komisja Rewizyjna, audyt wewnętrzny Urzędu Miejskiego) realizacji umów Urzędu Miejskiego w Cieszynie z zewnętrznymi jednostkami zajmującymi się opieką nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cieszyn, wynikającymi z UCHWAŁY NR XLII/420/18 RADY MIEJSKIEJ CIESZYNA z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Cieszyn w 2018 roku, w szczególności zaś kontrola działań: schroniska dla zwierząt zlokalizowanego w Cieszynie przy ul. Cichej 10, prowadzonego przez Beatę Kowalczyk, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod nazwą „Firma Handlowa Beata Kowalczyk” z siedzibą w Cieszynie przy ul. Cichej 10, Lecznicy Weterynaryjnej Grzegorz Ramisz, 43-400 Cieszyn, ul. Bielska 3A, Gabinetu Weterynaryjnego „NUMSEN” Witold Pusz, 43-400 Cieszyn, ul. Michejdy 2.;