Szanowne Mieszkanki i Mieszkańcy, nazywam się Joanna Wowrzeczka i urodziłam się w Cieszynie.

Chęć zaangażowania w społeczeństwo, pracowitość i kierowanie się wartościami odziedziczyłam po innym zaangażowanym cieszyniaku, dziadku Tadeuszu. Dziadek jako prawnik i budowlaniec nadzorował budowy większości OSP w regionie, a także Teatru im. Adama Mickiewicza.
Ja, śladem dziadka, chcę zostawić cząstkę siebie temu miastu i jego mieszkańcom.

Moje dotychczasowe życie to historia społecznej zmiany, odwagi, uczciwości i transparentności, a przede wszystkim łączenia ludzi,

Do drugiej tury wyborów pozostało:

Zdrowie psychiczne

 • Utworzenie i wdrożenie Miejskiego Programu Zdrowia Psychicznego dzieci i młodzieży.
 • Sieciowanie specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym na terenie  Cieszyna i powiatu cieszyńskiego.
 • Monitoring problemów i potrzeb dzieci i młodzieży.
 • Działalność informacyjna dotyczącą miejsc pomocy dla dzieci i młodzieży.
 • Wsparcie rodzin w kryzysie psychicznym.
 • Szeroko pojętą edukacja na temat Zdrowia Psychicznego.
 • Tworzenie programów profilaktycznych z zakresu Zdrowia Psychicznego dzieci I młodzieży.
 • Zabieganie przez władze. miasta, powiatu, Sejmiku wojewódzkie o utworzenie Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży i tworzenie Centrów zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży.
 • Działania w kierunku utworzenia poradni terapeutyczno- psychologicznej dla dzieci i młodzieży z bezpłatnym całodobowym telefonem obsługiwanym przez specjalistów z dziedziny psychiatrii dziecięcej psychologii dziecięcej, psychoterapii, pedagogiki.
Ilustracja przedstawia Matkę i jej nastoletnie dziecko. Dziecko siedzi przy biurku i opiera o nie głowę schowaną pomiędzy rękami. Matka jest wyraźnie zmartwiona i

Polityka energetyczna

 • Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej.
 • Opracowanie i wdrożenie programu redukcji ubóstwa energetycznego.
 • Likwidacja niskiej emisji w mieście.
 • Termomodernizacja zasobów miejskich.
 • Budowa budynków komunalnych w oparciu o koncepcje budownictwa energooszczędnego i pasywnego.
 • Rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym zabudowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach miejskich. Utworzenie wspólnego systemu rozliczeń energii odnawialnej w obiektach miejskich.
 • Wykorzystanie zasobów ZGK sp. z o.o. przy ul. Motokrosowej do rozpoczęcia procesu budowy samowystarczalności energetycznej Miasta.
 • Wznowienie działalności Cieszyńskiego Klastra Energii jako platformy współpracy pomiędzy wytwórcami i konsumentami energii.

Rynek pracy wspierany przez ekonomię społeczną

 • Utworzenie komórki do wspierania rozwoju ekonomii społecznej na terenie miasta
 • Stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych
 • Stosowanie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych
 • Dążenie do lokalnego obiegu pieniądza
 • Stosowanie zamówień zastrzeżonych
 • Odchodzenie od instytucjonalnego (urzędowego) podejścia do pomocy społeczności lokalnej
 • Ścisła współpraca z urzędem pracy
 • Wspieranie nabywania kompetencji zawodowych oraz przekwalifikowania w oparciu o potrzeby lokalnego rynku pracy
 • Reaktywacja klubu cieszyńskich przedsiębiorców opierającego się na idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zielone

 • Pozyskanie środków na inwentaryzację i waloryzację przyrodniczą całego miasta i wytypowanie miejsc wartych szczególnej ochrony z uwagi na występowanie gatunków rzadkich i chronionych, z uwzględnieniem korytarzy ekologicznych, cieków wodnych itd.
 • Tworzenie nowych form ochrony przyrody, np. użytków ekologicznych.
 • Ponowny przegląd Miejskich Planów Zagospodarowania Przestrzennego pod kątem możliwości przeznaczenia gruntów miejskich na nowe tereny zieleni.
 • Zahamowanie wyprzedaży terenów zielonych (nie mylić z terenami zieleni).
 • Wyodrębnienie z MZD jednostki zajmującej się wyłącznie zielenią.
 • Zielony Budżet Obywatelski.
 • Wiosenne ogólnomiejskie sprzątanie z udziałem mieszkańców.

Kultura fizyczna

 • Opracowanie Strategii Rozwoju Sportu do 2030r.
 • Zwiększenie aktywizacji Wydziału Sportu i jego odpowiedzialności za realizację  zadań   w zakresie kultury fizycznej w Cieszynie
 • Powołanie miejskiej jednostki budżetowej zarządzającej obiektami sportowymi i współuczestniczącej w organizacji imprez sportowych w Gminie
 • Analiza działalności klubów sportowych na terenie Gminy Cieszyn pod kątem oceny efektów poziomu prowadzonego szkolenia sportowego, kwalifikacji kadry trenerskiej, bazy szkoleniowej w celu wyłonienia 3-4 dyscyplin sportowych mogących być uznanymi za priorytetowe w naszym Mieście.
 • Utworzenie systemu klas sportowych w dyscyplinach priorytetowych.
 • Zmiana dofinansowywania działalności szkoleniowej dla klubów sportowych na terenie Gminy poprzez uwzględnienie większych dotacji dla dyscyplin priorytetowych, co przyczyniłoby się do efektywniejszego wydawania gminnych środków na ten cel.
 • W dyscyplinach priorytetowych umożliwienie dofinansowywania ze strony Gminy działalności szkoleniowej klubów do poziomu seniora.
 • Rozwinięcie współpracy ze środowiskiem akademickim w Cieszynie celem poszerzenia możliwości rozwoju sportu w grupach na poziomie seniorskim.
 • Podjęcie działań w celu stworzenia programu zwiększającego udział dziewcząt w uprawianiu sportu w Cieszynie.
 • Opracowanie programu współpracy transgranicznej z Czeskim Cieszynem w zakresie organizacji wspólnych imprez oraz wykorzystywania obiektów sportowych po obu brzegach Olzy.
 • Zmiana Regulaminu Rady Sportu przy Burmistrzu Miasta Cieszyna w celu zwiększenie jej efektywności działania jako organu doradczego.
 • Modernizacja kąpieliska miejskiego.

Komunikacja i transport

 • Rozbudowa sieci dróg rowerowych.
 • Digitalizacja, lepsza informacja i promowanie transportu zbiorowego.
 • Ścisła współpraca z powiatem ws. remontu dróg powiatowych.
 • Reorganizacja sieci połączeń autobusowych.

→ skomunikowanie z węzłem przesiadkowym.

→ skomunikowane z przewoźnikami.

→ 500m od przystanku do przystanku,

→ większa sieć połączeń (np.Mała Łąka, Gułdowy)

→ większa częstość połączeń, zwłaszcza rano i wieczorem

Dążenie do utworzenia nowych przystanków przy: Szpitalu, Cmentarzu Komunalnym, Szkołach (w tym wyższych), ZUS i Urząd Skarbowy, Stacja sanitarno-epidemiologiczna.

 

Współpraca w ramach wprowadzenia połączeń z sąsiednimi gminami.

 

Lobbing na rzecz połączeń kolejowych w regionie (Ustroń, Wisła, Skoczów, Zebrzydowice), jak i z większymi ośrodkami (aglomeracja Śląska, Kraków, Bielsko, Warszawa, Wrocław).